Salgs- og leveringsbetingelser


Nedenstående betingelser finder anvendelse mellem køber og sælger, i det omfang disse ikke fraviges
ved en skriftlig aftale mellem parterne.

1. Tilbud
Alle tilbud er fritblivende, med mindre andet er anført. De i tilbuddet anførte leveringstider gælder med forbehold for ændringer i leveringstiden fra Sukup Europe A/S’ leverandør og for mellemsalg. Tilbudet bortfalder, hvis det ikke accepteres af kunden inden 30 dage.

2. Ordre
Enhver ordre er at anse som et tilbud fra købers side og forudsætter ordrebekræftelse fra Sukup Europe A/S. Eventuelle indsigelser vedrørende uoverensstemmelser i ordrebekræftelsen må være Sukup Europe A/S i hænde senest 8 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.

3. Leveringsomfang
Leverancen omfatter kun de i tilbuddet, respektive ordrebekræftelsen, udtrykkeligt specificerede angivelser, herunder udstyr samt eventuelle ydelser til senere levering. Alle motorer startes direkte med mindre andet er beskrevet.

4. Priser
Nævnte priser er i danske kroner eller anden valuta ekskl. moms og er angivet som faste priser. Dog er Sukup Europe A/S berettiget til at regulere priserne som følge af ændringer i told, skatter, valutakurser, afgifter o.lign., som finder sted på leveringstidspunktet. Tilsvarende gælder for ekstraordinære stigninger i råmaterialer på grund af udefrakommende begivenheder, der ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse.

5. Kataloger, prislister mv.
Kataloger, prislister, betjeningsvejledninger mv. anses alene som opfordring til at ønske tilbud. Dette med hensyn til priser, tekniske beskrivelser, data m.m., og er således uforpligtende for sælger. Køber opfordres derfor til at forhøre sig om eventuelle ændringer i forbindelse med aftaleindgåelsen.

6. Forsendelse
Når intet andet er aftalt, er prisen baseret på forsendelse ab fabrik. Såfremt Sukup Europe A/S skal forestå forsendelsen, efter købers valg, debiteres køber alle fragtomkostninger. Aflæsning af lastbiler med udstyr foretages af køber eller han stiller materiel for aflæsning til rådighed for chauffør.

7. Levering
Køber er ved for sen levering kun berettiget til at hæve handlen, hvis forsinkelsen andrager mere end 15 dage udover aftalt leveringstid. Det er desuden en betingelse, at køber reklamerer omgående, når leveringstiden er overskredet. Det er en betingelse for at kræve erstatning, at Sukup Europe A/S allerede på ordrebekræftelsestidspunktet har haft kendskab til, at leveringstiden ikke kunne overholdes. Sukup Europe A/S påtager sig intet ansvar for indirekte tab forårsaget af for sen levering.

8. Force majeure
Enhver leverance er endvidere med forbehold for forsinkelse som følge af strejke, lock out, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, brand, oprør og uroligheder, forsinkelse eller mangelfulde leverancer fra underleverandører på trods af rettidig og korrekt bestilling fra Sukup Europe A/S´ side eller andre årsager uden for Sukup Europe A/S’ kontrol. Omstændigheder, som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet.

9. Ejendomsret
Sælger bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af alle påløbne omkostninger og renter er betalt. 

10. Indbytning
Ved indbyttet brugt materiel overgår risikoen først til Sukup Europe A/S ved materiellets fysiske overlevering. Det påhviler ejeren at aflevere det brugte materiel i samme stand, som det forefandtes på dagen for handlens indgåelse. Vedligeholdelses- og eventuelle reparationsomkostninger indtil levering, afholdes således af ejeren. Såfremt der i indbyttet materiel forefindes restgæld, påhviler det ejeren at betale ydelser, der er forfaldne til betaling, inden leveringen til Sukup Europe A/S.

11. Betaling
Såfremt intet andet er aftalt er betalingsbetingelserne netto kontant ved varens modtagelse. Køber har ikke ret til at tilbageholde betaling på grundlag af modkrav af nogen som helst art. Ved afbetalingssalg oprettes ved levering en købekontrakt med ejendomsforbehold. Sker betaling ikke rettidigt påløber rente med 2,0 % for hver påbegyndt måned.

12. Afhjælpning og ansvarsbegrænsninger
Såfremt der konstateres mangler vedr. det solgte, inden for 12 mdr., efter ibrugtagning, maksimalt 18 mdr. efter levering (ved normal landbrugsdrift) er sælger forpligtet og berettiget til at foretage afhjælpning hurtigst muligt. Bestemmelsen er betinget af, at Sukup Europe A/S’ garantibestemmelser og service er overholdt.

13. Returvarer
Varer tages kun retur dersom denne returneres inden 30 dage fra kundens modtagelse og kun efter forudgående aftale samt med oplysninger om fakturanummer. Returvarer skal returneres fragtfrit til sælgers adresse. Specielt fremstillede og ikke prislisteanførte varer tages ikke retur. Kun ubrugte og ubeskadigede varer tages retur. Returvarer krediteres kun mod fradrag af sælgers omkostninger, dog minimum 10% af købesummen.

14. Ansvar for tingskade, forvoldt af materiellet (produktansvar)
Køber skal holde Sukup Europe A/S skadesløs i den udstrækning Sukup Europe A/S pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Sukup Europe A/S efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for over for køberen. Sukup Europe A/S er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet:
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens materiellet er i køberens besiddelse.
b) på produkter, der er fremstillet af andre, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.
I intet tilfælde er Sukup Europe A/S ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i Sukup Europe A/S’ ansvar gælder ikke, hvis selskabet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
Sukup Europe A/S’ dækningssum pr. forsikringsår kan ikke overstige kr. 10 mill. for dækning af person- og/eller tingskade. Sukup Europe A/S og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem Sukup Europe A/S og køberen skal dog altid afgøres ved voldgift.

15. Værneting
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter den til enhver tid gældende danske købelov med sælgers hjemting som værneting. Jf. dog § 14 in fine.

16. Affald
Det er købers ansvar at bortskaffe brandbart- og metalaffald fra byggepladsen.

17. Forsikring
Bygherre etablerer under opførelse brand- og stormskadeforsikring med leverandør som meddækket. Såfremt der ønskes allrisks-forsikring, skal det ske fra bygherre.

18. Øvrigt
De i nærværende salgs-, leverings- og betalingsbetingelser nævnte tilføjelser og fravigelser til NLM 94 er gældende frem for NLM 94. Derudover er NLM i øvrigt gældende.

19. Sukup Europe A/S er kun ansvarlig for omkostning som direkte fremgår i tilbud og ordrebekræftelse.